• <button id="ywcoc"><input id="ywcoc"></input></button>
 • <object id="ywcoc"><blockquote id="ywcoc"></blockquote></object>
  <table id="ywcoc"></table>
 • 技術資料
  數控鉆銑軟件OD加密狗破解?
  時間:2016-10-26 09:10:01     點擊數:1527 次

  數控鉆銑軟件OD加密狗破解?數控鉆銑軟件OD加密狗復制?數控鉆銑軟件OD加密狗破解公司?當然是思馳加密狗破解團隊!思馳加密狗復制加密狗破解團隊擁有多年破解加密狗的經驗,精湛的破解技術,為廣東珠三角地區提供了多年的破解復制服務,是您的不二選擇。思馳是完全可以進行數控鉆銑軟件OD加密狗破解的。信譽保證,安全保障,質量保障。
  寫狗的KEY
  0045B030  /$  83C4 F0                ADD ESP,-10
  0045B033  |.  C70424 2E613A42        MOV DWORD PTR SS:[ESP],423A612E
  0045B03A  |.  C74424 04 958C3A42     MOV DWORD PTR SS:[ESP+4],423A8C95
  0045B042  |.  C74424 08 5CC27484     MOV DWORD PTR SS:[ESP+8],8474C25C
  0045B04A  |.  C74424 0C C3ED7484     MOV DWORD PTR SS:[ESP+C],8474EDC3
  0045B052  |.  E8 45EBFFFF            CALL <JMP.&matrix32.Init_MatrixAPI>
  0045B057  |.  66:A3 0EEC4500         MOV WORD PTR DS:[45EC0E],AX
  0045B05D  |.  66:A1 0CEC4500         MOV AX,WORD PTR DS:[45EC0C]
  0045B063  |.  50                     PUSH EAX
  0045B064  |.  E8 6BEBFFFF            CALL <JMP.&matrix32.Dongle_Count>
  0045B069  |.  66:8B15 0CEC4500       MOV DX,WORD PTR DS:[45EC0C]
  0045B070  |.  52                     PUSH EDX
  0045B071  |.  50                     PUSH EAX
  0045B072  |.  8D4424 08              LEA EAX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
  0045B076  |.  50                     PUSH EAX
  0045B077  |.  68 A3B20000            PUSH 0B2A3
  0045B07C  |.  E8 73EBFFFF            CALL <JMP.&matrix32.Dongle_WriteKey>
  0045B081  |.  E8 1EEBFFFF            CALL <JMP.&matrix32.Release_MatrixAPI>
  0045B086  |.  66:A3 0EEC4500         MOV WORD PTR DS:[45EC0E],AX
  0045B08C  |.  83C4 10                ADD ESP,10
  0045B08F  \.  C3                     RETN
   
  程序XTEA運行時:
  0045B0B1  |.  C745 F8 D2029649       MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],499602D2
  0045B0B8  |.  C745 FC D2029649       MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],499602D2
  0045B0BF  |.  C703 2E613A42          MOV DWORD PTR DS:[EBX],423A612E
  0045B0C5  |.  C743 04 958C3A42       MOV DWORD PTR DS:[EBX+4],423A8C95
  0045B0CC  |.  C743 08 5CC27484       MOV DWORD PTR DS:[EBX+8],8474C25C
  0045B0D3  |.  C743 0C C3ED7484       MOV DWORD PTR DS:[EBX+C],8474EDC3
  ======================================================================================
  讀數據時
  1000735B  |.  50            |PUSH EAX                                ; /Arg5
  1000735C  |.  56            |PUSH ESI                                ; |Arg4
  1000735D  |.  FF75 FC       |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-4]               ; |Arg3
  10007360  |.  6A 00         |PUSH 0                                  ; |Arg2 = 00000000
  10007362  |.  6A 4E         |PUSH 4E                                 ; |Arg1 = 0000004E
  10007364  |.  FF15 28760110 |CALL DWORD PTR DS:[10017628]            ; \matrix32.10008DF3
  0012F178   0000004E  |Arg1 = 0000004E
  0012F17C   00000000  |Arg2 = 00000000
  0012F180   00000004  |Arg3 = 00000004
  0012F184   0000000C  |Arg4 = 0000000C
  0012F188   0012F198  \Arg5 = 0012F198
  寫狗時:
  1000769F  |.  50            |PUSH EAX                                ; /Arg5
  100076A0  |.  57            |PUSH EDI                                ; |Arg4
  100076A1  |.  FF75 08       |PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8]               ; |Arg3
  100076A4  |.  6A 00         |PUSH 0                                  ; |Arg2 = 00000000
  100076A6  |.  6A 4E         |PUSH 4E                                 ; |Arg1 = 0000004E
  100076A8  |.  FF15 28760110 |CALL DWORD PTR DS:[10017628]            ; \matrix32.10008DF3
  0012F178   0000004E  |Arg1 = 0000004E
  0012F17C   00000000  |Arg2 = 00000000
  0012F180   00000004  |Arg3 = 00000004
  0012F184   0000000C  |Arg4 = 0000000C
  0012F188   0012F198  \Arg5 = 0012F198
  讀狗號時:
  10007AB2  |.  50            PUSH EAX                                 ; /Arg5
  10007AB3  |.  6A 04         PUSH 4                                   ; |Arg4 = 00000004
  10007AB5  |.  53            PUSH EBX                                 ; |Arg3
  10007AB6  |.  53            PUSH EBX                                 ; |Arg2
  10007AB7      6A 52         PUSH 52
  10007AB9  |.  FF15 28760110 CALL DWORD PTR DS:[10017628]             ; \matrix32.10008DF3
  0012F5C8   00000052  |Arg1 = 00000052
  0012F5CC   00000000  |Arg2 = 00000000
  0012F5D0   00000000  |Arg3 = 00000000
  0012F5D4   00000004  |Arg4 = 00000004
  0012F5D8   0012F5FC  \Arg5 = 0012F5FC
  、、、、、///////////////////////////////////////////////////////////////////
  100074A6  |> \FF75 E6       PUSH DWORD PTR SS:[EBP-1A]               ; /Arg3
  100074A9  |.  8945 10       MOV DWORD PTR SS:[EBP+10],EAX            ; |
  100074AC  |.  FF75 E5       PUSH DWORD PTR SS:[EBP-1B]               ; |Arg2
  100074AF  |.  FF75 08       PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8]                ; |Arg1
  100074B2  |.  E8 11FAFFFF   CALL matrix32.10006EC8                   ; \matrix32.10006EC8
  0012F5B0   0000B2A3  |Arg1 = 0000B2A3
  0012F5B4   396019DF  |Arg2 = 396019DF
  0012F5B8   E6396019  \Arg3 = E6396019
  0012F180   0000B2A3  |Arg1 = 0000B2A3
  0012F184   D6604EFB  |Arg2 = D6604EFB
  0012F188   B2D6604E  \Arg3 = B2D6604E
  0012F180   0000B2A3  |Arg1 = 0000B2A3
  0012F184   D6609D06  |Arg2 = D6609D06
  0012F188   B2D6609D  \Arg3 = B2D6609D
   操作狗的地方主:

  0044F39F  |.  52            PUSH EDX                                 ; /Arg4
  0044F3A0  |.  8D4D 90       LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-70]            ; |
  0044F3A3  |.  FFB5 78FFFFFF PUSH DWORD PTR SS:[EBP-88]               ; |Arg3
  0044F3A9  |.  51            PUSH ECX                                 ; |Arg2
  0044F3AA  |.  FF73 0A       PUSH DWORD PTR DS:[EBX+A]                ; |Arg1
  0044F3AD  |.  E8 B8FEFFFF   CALL bst1k.0044F26A                      ; \bst1k.0044F26A
  0044F3B2  |.  83C4 10       ADD ESP,10
  0044F3B5  |>  8D85 08FFFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-F8]
  0044F3BB  |.  50            PUSH EAX                                 ; /Arg2
  0044F3BC  |.  8D95 70FFFFFF LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-90]            ; |
  0044F3C2  |.  52            PUSH EDX                                 ; |Arg1
  0044F3C3  |.  E8 BCFBFFFF   CALL bst1k.0044EF84                      ; \bst1k.0044EF84
  0044EF9E  |> /6A 00         /PUSH 0                                  ; /hTemplateFile = NULL
  0044EFA0  |. |68 80000000   |PUSH 80                                 ; |Attributes = NORMAL
  0044EFA5  |. |6A 03         |PUSH 3                                  ; |Mode = OPEN_EXISTING
  0044EFA7  |. |6A 00         |PUSH 0                                  ; |pSecurity = NULL
  0044EFA9  |. |6A 07         |PUSH 7                                  ; |ShareMode = FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|4
  0044EFAB  |. |68 000000C0   |PUSH C0000000                           ; |Access = GENERIC_READ|GENERIC_WRITE
  0044EFB0  |. |68 646E4600   |PUSH bst1k.00466E64                     ; |\\.\LPTDI1
  0044EFB5  |. |E8 C4500000   |CALL <JMP.&KERNEL32.CreateFileA>        ; \CreateFileA
  0044EFBA  |. |8945 FC       |MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],EAX
   順序號分析:

  004491CC  |.  68 9D524600   PUSH bst1k.0046529D                      ;  出錯

  004491D1  |.  68 8C524600   PUSH bst1k.0046528C                      ;  序列號長度不夠!

  004491D6  |.  8B45 D4       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-2C]
   
  0044927F  |.  51            PUSH ECX                                 ; /Arg5
  00449280  |.  8D45 C8       LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-38]            ; |
  00449283  |.  50            PUSH EAX                                 ; |Arg4
  00449284  |.  8D55 A8       LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-58]            ; |
  00449287  |.  52            PUSH EDX                                 ; |Arg3
  00449288  |.  8D4D 94       LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-6C]            ; |
  0044928B  |.  51            PUSH ECX                                 ; |Arg2
  0044928C  |.  68 A4884600   PUSH bst1k.004688A4                      ; |Arg1 = 004688A4
  00449291  |.  E8 E2C2FFFF   CALL bst1k.00445578                      ; \bst1k.00445578
  00449296  |.  83C4 14       ADD ESP,14
  00449299  |.  0FBF05 CC8846>MOVSX EAX,WORD PTR DS:[4688CC]
  004492A0  |.  3B45 C0       CMP EAX,DWORD PTR SS:[EBP-40]
  004492A3  |.  7D 5E         JGE SHORT bst1k.00449303                 ;  注冊失敗跳走

  00449303  |> \6A 30         PUSH 30
  00449305  |.  68 AD524600   PUSH bst1k.004652AD                      ;  出錯

  0044930A  |.  68 A2524600   PUSH bst1k.004652A2                      ;  注冊失??!

  0044930F  |.  8B45 D4       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-2C]
  00449312  |.  E8 C7AA0000   CALL <JMP.&VCL50.Controls::TWinControl::>
  0044940F  |.  B8 B2524600   MOV EAX,bst1k.004652B2                   ;  本軟件序列號是:

  00449414  |.  59            POP ECX
  00449415  |.  E8 F6A10000   CALL bst1k.00453610
  0044941A  |.  8D55 F8       LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
  0044941D  |.  8B12          MOV EDX,DWORD PTR DS:[EDX]
  0044941F  |.  8B45 CC       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-34]
  00449422  |.  8B80 E4020000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+2E4]
  00449428  |.  E8 ADAA0000   CALL <JMP.&VCL50.Controls::TControl::Set>
  0044942D  |.  FF4D EC       DEC DWORD PTR SS:[EBP-14]
  00449430  |.  8D45 F8       LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
  00449433  |.  BA 02000000   MOV EDX,2
  00449438  |.  E8 5BA00000   CALL bst1k.00453498
  0044943D  |.  FF4D EC       DEC DWORD PTR SS:[EBP-14]
  00449440  |.  8D45 FC       LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
  00449443  |.  BA 02000000   MOV EDX,2
  00449448  |.  E8 4BA00000   CALL bst1k.00453498
  0044944D  |.  0FBF0D CC8846>MOVSX ECX,WORD PTR DS:[4688CC]
  00449454  |.  51            PUSH ECX                                 ; /<%d>
  00449455  |.  0FB705 DC8846>MOVZX EAX,WORD PTR DS:[4688DC]           ; |
  0044945C  |.  50            PUSH EAX                                 ; |<%02d>
  0044945D  |.  0FB715 DA8846>MOVZX EDX,WORD PTR DS:[4688DA]           ; |
  00449464  |.  52            PUSH EDX                                 ; |<%02d>
  00449465  |.  0FB70D D88846>MOVZX ECX,WORD PTR DS:[4688D8]           ; |
  0044946C  |.  51            PUSH ECX                                 ; |<%d>
  0044946D  |.  68 C3524600   PUSH bst1k.004652C3                      ; |授權日期: %d%02d%02d  (當前第%d)
  00449472  |.  8D85 74FFFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8C]            ; |
  00449478  |.  50            PUSH EAX                                 ; |s
  00449479  |.  E8 4CAF0000   CALL <JMP.&CC3250MT._sprintf>            ; \_sprintf


  轉到頁頭】【返回
 • <button id="ywcoc"><input id="ywcoc"></input></button>
 • <object id="ywcoc"><blockquote id="ywcoc"></blockquote></object>
  <table id="ywcoc"></table>
 • 精品一区二区国产在线观看_高h猛烈失禁潮喷a片在线播放_青青国产成人久久111网站_日本免费a片一区二区三区四区